Ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov našich klientov berieme vážne.
Viac o tom ako spracovávame osobné údaje našich klientov sa dočítate nižšie.
Thumbnail Triangle Loop V03

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Vážení zákazníci,
dovoľte nám informovať vás o tom, ako v spoločnosti Mynd SK s.r.o., IČO: 47431610, so sídlom Rosinská 15C, 01008 Žilina,
(ďalej tiež "Mynd") v súvislosti s našou činnosťou spracovávame vaše osobné údaje.

Zmyslom tohto Informačného memoranda je poskytnúť vám v prehľadnej a zrozumiteľnej podobe základné informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracovávame; z akých zdrojov ich získavame; na aké účely ich využívame, komu ich smieme poskytnúť; kde môžete získať informácie o spracovávaných osobných údajoch; aké sú vaše individuálne práva v súvislosti s ochranou osobných údajov a kde a akým spôsobom ich môžete uplatniť. Pri všetkých uvedených činnostiach sa riadime príslušnými právnymi predpismi v súvislosti nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) [ďalej len "Nariadenie"].

Ak v tomto Informačnom memorande nenájdete odpovede na vaše otázky alebo budete chcieť niektoré informácie vysvetliť podrobnejšie, neváhajte sa na nás obrátiť písomne na adrese: Rosinská 15C, 01008 Žilina, prípadne elektronicky na e-mailovej adrese pk@mynd.com alebo telefonicky na tel. čísle +421 948 48 58 77.

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1 Informácie o správcovi osobných údajov

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek systematická operácia s osobnými údajmi, ako je ich zhromažďovanie, zaznamenávanie, štruktúrovanie, radenie, používanie, ukladanie, pozmenenie, vyhľadávanie, nahliadnutie, šírenie, vymazávanie alebo likvidácia. Spracovávať osobné údaje môže buď správca alebo spracovateľ.

Správcom osobných údajov je ten, kto vaše údaje zhromažďuje, disponuje nimi (tj. určuje účel a prostriedky spracovania) a nesie zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracovanie. Voči nemu môžete uplatňovať svoje práva na ochranu osobných údajov tak, ako sú opísané ďalej. Spracovateľom osobných údajov je ten, kto ďalej spracováva osobné údaje na základe zmluvného vzťahu so správcom.

Správcom vašich osobných údajov je kreatívna agentúra Mynd SK s.r.o., IČO: 47431610, so sídlom Rosinská 15C, 01008 Žilina. Funkcia poverenca pre ochranu osobných údajov nebola zriadená, osobou zodpovednou za spracovanie a ochranu osobných údajov je:

Ing. Peter Kajan, konateľ Mynd
e-mailová adresa: pk@mynd.com
tel. č. +421 (0) 944 11 40 66

1.2 Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracovaní vašich osobných údajov rešpektujeme najvyššie štandardy ochrany osobných údajov a dodržiavame najmä nasledujúce zásady:

(a) vaše osobné údaje vždy spracovávame pre jasne a zrozumiteľne stanovený účel, stanoveným spôsobom a iba po dobu, ktorá je nevyhnutná, vzhľadom na účel ich spracovania;

(b) vaše osobné údaje vždy spracovávame spôsobom, ktorý zabezpečuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k nim, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu alebo zneužitiu;

(c) vždy vás zrozumiteľne informujeme o spracovaní vašich osobných údajov a vašich nárokoch na presné a úplné informácie o okolnostiach tohto spracovania, rovnako ako o vašich ďalších súvisiacich právach;

(d) dodržiavame zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia tak, aby bola zaistená úroveň zabezpečenia zodpovedajúce všetkým možným rizikám; všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi zákazníkov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách, získaných v súvislosti so spracúvaním týchto údajov.

1.3 Kategórie spracúvaných osobných údajov

Údaje zhromažďujeme predovšetkým o našich zákazníkoch, ktorým poskytujeme svoje služby, vrátane potenciálnych zákazníkov, ktorí sa o naše služby zaujímajú alebo ktoré sme s našou ponukou oslovili. Podľa povahy situácie spracovávame aj údaje o zástupcoch našich zákazníkov, vrátane členov štatutárnych orgánov, a ďalej o osobách, ktoré už zákazníkmi Mynd prestali byť, ale existuje oprávnený dôvod k spracovaniu ich osobných údajov. Zásadne spracovávame iba také údaje, ktoré sú potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať profesionálne služby a aby sme dodržiavali naše zákonné povinnosti a chránili svoje oprávnené záujmy. Predmetom spracovania sú osobné údaje, ktoré nám dotknuté osoby samy alebo prostredníctvom svojich zástupcov poskytli, a to pri rokovaní o uzavretí zmluvy, v zmluve samotnej alebo pri poskytovaní služieb v priebehu trvania zmluvného vzťahu, konkrétne:

- základné identifikačné údaje - meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, adresa sídla podnikania, identifikačné alebo daňové identifikačné číslo;

- kontaktné údaje - iná korešpondenčná alebo kontaktná adresa, mobilné či iné telefónne číslo, e-mailová adresa;

- popisné údaje - elektronická komunikácia (tj. Záznam komunikácie so zákazníkom), číslo bankového účtu a prípadne kamerové záznamy.

Pokiaľ ide o záznam elektronickej komunikácie, je obsah tejto komunikácie dôverný s tým, že sa používa výhradne pre účely dodržiavanie právnych a zmluvných povinností, ochrany našich oprávnených záujmov a na účely starostlivosti o zákazníkov. Obdobne, kamerové záznamy z priestorov sídla Mynd, ktoré sa obstarávajú na účely ochrany majetku a zdravia našich pracovníkov a ďalších osôb, vstupujúcich do týchto priestorov, sú uchovávané pre prípadné použitie ako dôkazného prostriedku v súdnom spore alebo trestnom konaní.

Naša spoločnosť zásadne nespracováva osobné údaje patriace medzi osobitné kategórie osobných údajov (tzv. Citlivé údaje), ako napríklad údaje vypovedajúce o rasovom alebo etnickom pôvod, filozofickom či náboženskom presvedčení, zdravotnom stave alebo sexuálnom živote, vrátane sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

1.4 Zdroje osobných údajov

Ako je už uvedené vyššie, osobné údaje získavame od samotných dotknutých osôb, tj. zákazníkov a záujemcov o naše služby, a to na základe doručených žiadostí, otázok a správ v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy (pri osobnej komunikáciu v sídle Mynd, pri elektronickej či písomnej komunikácii vedenej s našimi pracovníkmi alebo prostredníctvom webového kontaktného formulára) a ďalej v priebehu trvania zmluvného vzťahu. V tejto súvislosti vás vždy informujeme o tom, že poskytnutie vašich osobných údajov je v súlade so zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a ďalej o použití a spracovaní vašich osobných údajov.

1.5 Príjemcovia osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme vždy tak, aby vaše osobné údaje boli maximálne zabezpečené a nemohli byť zneužité. Vaše osobné údaje sú sprístupnené vybraným pracovníkom našej spoločnosti, uvádzaným vždy pri príslušnom účele spracovania (tj. V súvislosti s plnením ich pracovných úloh), ale len v rozsahu, ktorý je v danom prípade nevyhnutný pre výkon pracovnej činnosti a pri dodržaní príslušných bezpečnostných opatrení technického aj organizačného charakteru, ktoré sú pravidelne kontrolované, vyhodnocované a aktualizované. Pracovníci Mynd, ktorí nakladajú s vašimi osobnými údajmi, absolvujú pravidelné školenia a sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení ich pracovného vzťahu so spoločnosťou Mynd.

Naša spoločnosť súčasne zaisťuje najlepšiu možnú ochranu dát pred neoprávneným prístupom, prenosom, stratou, zničením alebo zneužitím a v súlade s Nariadením a ďalšími právnymi predpismi vyžaduje ich zabezpečenie aj od všetkých svojich spracovateľov, ktorými sú:

a) Akontax s.r.o., ktorá zhromažďuje a spracováva vaše identifikačné, kontaktné a popisné údaje na účely vykonávania našich účtovných a daňových povinností voči regulačným a štátnym orgánom, ktoré nám ukladá zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy;

b) banka, ktorá je poverená realizáciou platieb tretím subjektom;

c) Mynd GmbH, ktorá zaisťuje prevádzku našej webovej stránky, umiestnené na internetovej adrese https://www.mynd.com/sk/ aj za pomoci tretích strán (v podrobnostiach pozri Informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies a iných webovýchtechnológií);

d) prevádzkovateľ webového úložiska Dropbox - spoločnosť Dropbox, Inc., ktorá potvrdila a verejne deklaruje zhodu s Nariadením:

https://www.dropbox.com/security/GDPR,

https://www.privacyshield.gov/welcome =Active;

e) poskytovateľ e-mailových služieb - spoločnosť Microsoft Corporation;

f) The Rocket Science Group, LLC, ktorá prevádzkuje systém MailChimp, využívaný pre rozosielanie newsletteru a obchodných oznámení - https://www.privacyshield.gov/welcome.

S vybranými spracovateľmi máme uzatvorenú písomnú zmluvu o spracovaní vašich osobných údajov, ktorá obsahuje identické záruky pre proces spracovania údajov u týchto subjektov, aké sú nastavené v našej spoločnosti. To platí aj vtedy, ak poveríme výkonom určitej činnosti tvoriaci súčasť našich služieb našich spolupracovníkov. Títo naši dodávatelia sa stávajú spracovateľovi vašich osobných údajov a sú oprávnení nakladať s Vašimi údajmi výhradne na účely výkonu činnosti, na ktorú boli naši stranou poverení.

V dôsledku používania webového úložiska Dropbox dochádza k odovzdaniu osobných údajov do USA: https://www.dropbox.com/help/security/physical-location-data-storage; Dropbox, Inc. sa pritom zaviazala k dodržiavaniu zásad programu "Privacy Shield" zabezpečujúceho primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to na základe Rozhodnutie Európskej komisie 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES o primeranosti poskytovanej štítom EÚ-USA na ochranu súkromia - detaily nižšie:

https://www.privacyshield.gov/...=Active

1.6 Sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám

V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi je naša spoločnosť oprávnená a povinná sprístupňovať vaše osobné údaje príslušným orgánom štátnej a verejnej správy, súdom a orgánom činným v trestnom konaní za účelom plnenia ich povinností.

1.7 Účely spracovanie osobných údajov

Naša spoločnosť spracováva osobné údaje a ďalšie informácie týkajúce sa našich súčasných aj bývalých zákazníkov, prípadne ďalších osôb určených vyššie, v rámci podnikateľskej činnosti spočívajúce v produkcii animovaných videí, reklamy a vizualizácií. Vaše osobné údaje sú spracovávané na účely:

a) rokovania o zmluve a splnení zmluvy (ďalej len "plnenie zmluvy"),

b) plnení našich právnych povinností,

c) uplatňovania alebo obhajoby našich právnych nárokov (ďalej len "ochrana oprávnených záujmov"),

d) podpory predaja našich služieb (ďalej len "marketingové účely").

Väčšina osobných údajov je spracovávaná na základe povinností uložených nám zmluvami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak sú niektoré osobné údaje spracúvajú mimo tohto rámca, podliehajú taká spracovanie súhlasu dotknutej osoby alebo sú odôvodnené ochranou či uplatňovaním našich oprávnených záujmov.

Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu potrebnom na daný účel a po dobu, ktorá je nevyhnutná pre splnenie daného účelu. Po splnení pôvodného účelu, ktorým je napríklad plnenie zmluvy, však môžeme osobné údaje spracovávať na iné účely (typicky pre plnenie zákonnej archivačné povinnosti a pod.).

a) Plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje spracovávame v prvom rade na účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov, tj. na účely platného uzatvorenia a plnenia zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je teda zmluvným požiadavkou a pre uzavretie zmluvy nevyhnutné; neposkytnutie by malo za následok nemožnosť uzavrieť zmluvu. V priebehu trvania zmluvného vzťahu je potom vašou zmluvnou povinnosťou nahlasovať aktualizáciu týchto údajov. Pokiaľ zmluva podpísaná nebola, spracovávame vaše osobné údaje len vtedy, ak spracovanie svedčí iný účel.
Pre účely uvedené v bodoch spracovávame vaše základné identifikačné údaje (meno, priezvisko, akademický titul, adresu trvalého pobytu, adresu sídla podnikania, identifikačné alebo daňové identifikačné číslo), kontaktné údaje (inú korešpondenčnú alebo kontaktnú adresu, mobilné či iné telefónne číslo, e-mailovú adresu) a popisné údaje (záznam elektronickej komunikácie, číslo bankového účtu), a to po dobu trvania rokovania o zmluve, po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu trvania reklamačných a iných lehôt vzťahujúcich sa na zmluvu, v rámci ktorej môžu zmluvné strany uplatňovať svoje práva a povinnosti. Právnym titulom pre spracovanie osobných údajov je tu plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenie, ktorej členom je zákazník ako subjekt údajov.

b) Plnenie právnych povinností
Pri svojej činnosti sa musíme riadiť celým radom právnych predpisov a v nich stanovenými úlohami, najmä zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 499/2004 Zb. o archívnictve a spisové službe ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 280/2009 Zb., daňový poriadok, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 90/2012 Zb. o obchodných spoločnostiach a družstvách (zákon o obchodných korporáciách) v znení neskorších predpisov, a i. Poskytnutie osobných údajov je zákonným požiadavkou a je teda spravidla povinné. Právnym titulom pre spracovanie je tu splnenie právnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie. V prípade neposkytnutia osobných údajov môžu byť voči vám uplatnené zákonné alebo zmluvné sankcie, prípadne môže dôjsť aj k ukončeniu zmluvného vzťahu. Súčasne musíme poskytovať potrebnú súčinnosť príslušným orgánom štátnej správy, napríklad správcovi dane alebo orgánom činným v trestnom, priestupkovom alebo v správnom konaní, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených právnymi predpismi. Vyššie uvedené orgány sú pri výkone svojej správnej či inej činnosti viazané povinnosťou mlčanlivosti. Pre uvedený účel spracovávame osobné údaje po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

c) Ochrana oprávnených záujmov
Aby sme splnili právnym predpisom, ktoré nám ukladajú povinnosti v súvislosti s poskytovaním služieb verejnosti, uplatňujeme alebo obhajujeme naše právne nároky, a to v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi. Ak sme teda nútení vymáhať naše pohľadávky právnou cestou alebo sme účastníkmi súdneho konania a konanie sa týka vašej osoby, použijeme v nevyhnutnom rozsahu vaše základné údaje, informácie o poskytovaných službách, údaje z našej komunikácie a prípadne aj ďalšie informácie potrebné k ochrane našich práv. Príjemcovia osobných údajov sú v tomto prípade príslušné orgány štátnej správy a v prípade sporu aj orgán rozhodujúci spor (súd a pod.). Osobné údaje môžeme za podmienok ustanovených právnymi predpismi odovzdať v nevyhnutnom rozsahu ďalším subjektom, ak je to potrebné na ochranu našich práv, napríklad právnemu zástupcovi.
Ako už bolo uvedené vyššie, naša spoločnosť prostredníctvom kamerového systému, ktorý je umiestnený v priestoroch sídla Mynd, záznamom monitoruje jednotlivé pracoviská tak, aby ochránila svoj majetok, resp. vaše obchodné aj osobné údaje pred prípadným porušením a zabezpečila bezpečie pre svojich pracovníkov. Počítajte teda s tým, že kedykoľvek pôjdete do našich kancelárskych priestorov, bude vaša návšteva monitorovaná. O prevádzkovanie kamerového systému vás informujeme ceduľami pri vstupe do sledovaného priestoru. Kamerové záznamy môžu byť odovzdané na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti orgánom činným v trestnom konaní. Mimo tento účel sú kamerové záznamy posielajú orgánom činným v trestnom konaní iba v prípade, že sú z ich strany vyžiadané v súlade so zákonom. Ak nie je nutné záznamy uchovať z dôvodov trestného, správneho alebo iného konania, sú záznamy pravidelne vymazávať, a to najneskôr do 30 dní od ich kúpy.

Právnym titulom pre spracovávanie osobných údajov sú tu oprávnené záujmy Mynd podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, a to konkrétne oprávnené záujmy na ochrane nášho majetku a uplatňovaní a obhajobe našich právnych nárokov. Na uvedené účely spracovávame osobné údaje, kým trvá náš oprávnený záujem (spravidla po dobu trvania premlčacích lehôt, kedy môžeme mať záujem uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky, a v prípade začatia súdneho, exekučného alebo iného obdobného konania dovtedy tohto konania až do jeho právoplatného skončení). Kamerové záznamy z priestorov sídla Mynd sú uchovávané najdlhšie po dobu 30 dní od ich kúpy.

d) Marketingové účely
Aby sme mali možnosť ponúknuť svojim zákazníkom čo najlepšie služby, ktoré pre nich budú vhodné a budú je skutočne zaujímať, potrebujeme spracovávať o týchto osobách osobné údaje. Činnosti spadajúce pod marketingové účely zahŕňajú rozličné marketingové aktivity s cieľom skvalitniť poskytované služby a prispôsobiť ponuku skutočným potrebám našich zákazníkov. Na uvedené účely spracovávame osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov:

- Oprávnených záujmov Mynd podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, a to konkrétne oprávnených záujmov na podpore predaja našich služieb, kedy spracovávame iba vaše základné identifikačné a kontaktné údaje (nie však automatizovane, s výnimkou prevádzky webovej stránky), ak ponúkané služby súvisia s pôvodne zakúpenými službami a v rozsahu, v akom môžete legitímne očakávať ponúkanie podobných služieb; toto ponúkanie zo strany Mynd je možné kedykoľvek ukončiť vznesením námietky (viď ďalej poučenie o vašich právach);

- Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov pre zasielanie obchodných oznámení podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom v uvedenom súhlasu; súhlas udeľujete vždy úplne dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom neudelení alebo odvolanie súhlasu nemá žiadne dôsledky na váš zmluvný vzťah a na využívanie našich služieb, pre ktoré nie je tento súhlas potrebný.

Na uvedené účely spracovávame osobné údaje na základe oprávneného záujmu po dobu, kým náš oprávnený záujem trvá (spravidla po dobu trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom a ďalej po dobu 5 rokov), alebo po dobu uvedenú v príslušnom súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vaše osobné údaje zásadne neposkytujeme marketingovým partnerom ani žiadnym tretím stranám. Komerčné oznámenia týkajúce sa ponuky našich služieb vám zasielame vo forme listinnej či e-mailovej korešpondencie (vrátane newslettera) alebo vám tieto informácie poskytujeme v telefónnom hovore či vo forme SMS správy. Zo zasielanie ponúk, popr. len z oslovovanie určitými kanály sa môžete kedykoľvek odhlásiť priamo v uvedených písomných a e-mailových oznámeniach alebo SMS správach, v ktorých je včlenená možnosť zastavenia ich zasielanie.

1.8 Doba spracovania osobných údajov

Pri nakladaní s vašimi osobnými údajmi ctíme zásadu dátové minimalizácia - máme nastavené prísne vnútorné pravidlá archivácie, ktoré zabezpečujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení. Osobné údaje spracovávame len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracovania. Priebežne posudzujeme, či naďalej trvá potreba spracúvať určité osobné údaje potrebné na konkrétny účel. Ak zistíme, že osobné údaje už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, na ktoré boli spracovávané, údaje zlikvidujeme.

1.9 Prenos osobných údajov v SR a do zahraničia

Vaše osobné údaje sú spracovávané na území Slovenskej republiky as výnimkou bodov 1.5 a 1.6 tohto Informačného memoranda nie sú odovzdávané žiadnym tretím subjektom ani na území Slovenskej republiky ani do zahraničia.


2. Informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies a iných webových technologií

Webová stránka, umiestnená na internetovej adrese (ďalej len "Stránka"), je prevádzkovaná spoločnosťou Mynd GmbH, Hanauer Landstraße 175-179, 60314 Frankfurt am Main (ďalej len "Spracovateľ") za účelom prezentácie a ponuky služieb kreatívne agentúry Mynd SK s.r.o., IČO: 47431610, so sídlom Rosinská 15C, 01008 Žilina, (ďalej len "Správca") užívateľom Stránky (ďalej len "Užívateľ"). Tieto Informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies a iných webových technológií (ďalej len "Vyhlásenie") vysvetľujú, ako sú na Stránke prostredníctvom webových technológií spracúvané vaše osobné údaje. Pri spracovaní sa vždy riadime príslušnými právnymi predpismi, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) [ďalej len "Nariadenie"]. Stránka a jej systémy sú chránené príslušnými technickými a organizačnými opatreniami pred neoprávneným prístupom tretích osôb, rovnako ako pred stratou, zničením, zmenou alebo zneužitím vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie môžeme v priebehu času aktualizovať. Na stránke budú uverejnené všetky zmeny tohto Vyhlásenia a v prípade podstatných zmien budete patrične upozornení.


1. Súbory cookies

V súlade s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Zb., O elektronických komunikáciách ao zmene niektorých zákonov (zákon o elektronických komunikáciách), v znení neskorších predpisov, vás týmto informujeme, že pre svoju činnosť využívame tzv. cookies. Cookies sú krátke textové súbory obsahujúce malé množstvo dát, ktoré sa pri návšteve webovej stránky ukladajú do užívateľovho zariadenia (počítače, mobilného telefónu a i.) A pomáhajú zbierať údaje o jeho aktivitách, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Následne, pri každej ďalšej návšteve webovej stránky, sú súbory cookies odosielané späť na webovú stránku (prípadne iné webové stránky), ktorá je rozpozná, a webovej stránke tak umožnia detekovať užívateľovo zariadenie. Súbory cookies sú dôležité. Bez nich by prehliadania webových stránok bolo oveľa zložitejšie.

2. Účel cookies

Cookies slúži k celej rade účelov, počnúc zabezpečením funkčnosti webových stránok, cez umožnenie individualizácie a personalizácie webových stránok či štatistických analýz správania užívateľov na webových stránkach, a končiac cielením reklamy na používateľov webových stránok.

3. Druhy a typy súborov cookies

3.1 Z hľadiska trvanlivosti (doby uloženia) sa cookies delia na dočasné cookies (session cookies) a dlhodobé cookies (persistent cookies). Dočasné cookies sú cookies, ktoré sa aktivujú v okamihu otvorenia webovej stránky a automaticky sa vymažú v okamihu ukončenia relácie prehliadača. Dlhodobé cookies sú cookies, ktoré zostávajú uložené v zariadení užívateľa po dobu určenú v súboroch cookies. Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Trvalé súbory cookies naopak pomáhajú identifikovať počítač pri opätovnej návšteve webovej stránky.

3.2 Z hľadiska pôvodu sú rozlišované cookies "prvej strany" (first party cookies) a cookies "tretej strany" (third party cookies). Cookies "prvej strany" sú cookies, ktoré vytvárajú webové stránky, ktoré navštevujete, a iba tieto webové stránky môžu tento typ cookies prečítať (rozpoznať). Cookies "tretej strany" sú naopak cookies, ktoré vytvárajú tretie strany (osoby), ktoré sú ukladané do zariadenia užívateľa inými webovými stránkami (doménou) než webovými stránkami, ktoré si užívateľ momentálne prezerá. Cookies "tretej strany" sú ukladané na mnohých webových stránkach v rámci Internetu a tretie strany (osoby), ktoré tieto cookies vytvorili, sú tak schopné sledovať užívateľa naprieč všetkými webovými stránkami, kde sú tieto cookies uložené. Vďaka tomu tak môžu tretie strany (osoby) sledovať, analyzovať a vyhodnocovať správanie užívateľov a prevádzkovateľom webových stránok tak poskytovať rôzne služby (napr. Meranie návštevnosti webových stránok či umiestňovania cielenej reklamy a pod.).

3.3 Z hľadiska funkcie možno cookies deliť na nevyhnutne potrebné, výkonnostný, funkčné a cielené.Nevyhnutne nutné cookies (strictly necessary cookies) sú cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie webových stránok. Používanie nevyhnutne nutných cookies nevyžaduje súhlas užívateľa. Výkonnostný cookies (performance cookies) sú cookies, ktoré zhromažďujú anonymné informácie o tom, akým spôsobom užívatelia používajú webové stránky, napríklad aké podstránky sú užívateľmi navštevované najčastejšie či o aký obsah sa užívatelia zaujímajú najčastejšie. Tieto informácie potom umožňujú zlepšovať atraktivitu a optimalizovať obsah webových stránok. Používanie výkonnostných cookies vyžaduje súhlas užívateľa. Funkčné cookies (functionality cookies) sú cookies, ktoré si "pamätajú" informácie o voľbách a preferenciách používateľa (napríklad meno používateľa, voľbu jazyka alebo preferovanú veľkosť písma), a ktoré tak zvyšujú užívateľský komfort webových stránok. Používanie funkčných cookies vyžaduje súhlas užívateľa. Cielené cookies (targeting cookies) sú cookies, ktoré umožňujú cielene ponúkať užívateľom viac relevantné, preferovaný obsah, a to na základe špecifických záujmov užívateľov. Tieto cookies sú označované tiež ako reklamné cookies (cielené reklamné cookies), lebo sú veľmi často využívané pre reklamné a marketingové účely (napríklad pre zobrazovanie cielenej reklamy užívateľom). Používanie cielených cookies vyžaduje súhlas užívateľa.

Viac informácií o súboroch cookies možno nájsť na nasledujúcich odkazoch:https://www.aboutcookies.org/, http://www.youronlinechoices.eu/.

4. Cookies používané na Stránke

Ak si chcete Stránku iba pozrieť a navštívite ju teda bez registrácie alebo poskytnutie ďalších informácií ( "informačné využitie"), váš webový prehliadač odošle nášmu serveru nasledujúce potrebné informácie: dátum a čas vašej návštevy (vrátane rozdielu časového pásma voči GMT), URL predchádzajúcej navštívenej webovej stránky (tzv. referrer), vami požadované údaje zo stránky, ich množstvo a typ, jazyk, typ a verziu vášho prehliadača, váš operačný systém a vašu IP adresu. Uvedené informácie, ktoré zhromažďujeme a dočasne uchovávame na účely bezproblémovej prevádzky Stránky a zaistenie jej bezpečnosti a stability, sú zásadne oddelené od prípadných iných údajov, ktoré poskytnete Správcovi v súvislosti s využitím jeho služieb, a preto akékoľvek priradenie týchto informácií z webového prehliadača k vašim osobným údajom nie je možné.

Právnym titulom pre spracovanie osobných údajov sú tu oprávnené záujmy Správca podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie s tým, že po skončení relácie sú vaše údaje zmazané.

V prípade vašej registrácia k odberu newslettera, rovnako ako v prípade odoslania správy prostredníctvom webového kontaktného formulára a udelenie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov zaznamenávame okrem údajov uvedených v predmetnom súhlasu aj dátum a čas vašej registrácie, resp. odoslanie vašej správy a vašu IP adresu. V oboch prípadoch súčasne používame systém dvojitého potvrdenie (double opt-in) na zadanú e-mailovú adresu vám pošleme potvrdzovací e-mail s odkazom s tým, že ak na odkaz kliknete, budete zaradení do databázy. Týmto spôsobom si overujeme, že zadaná e-mailová adresa je platná a patrí skutočne vám. Ak nepotvrdíte svoju registráciu alebo záujem o zasielanie obchodných oznámení v časovom období uvedenom v e-maile, poskytnuté informácie budú zablokované a po siedmich dňoch odstránené. Spracovanie zhora uvedených údajov, vrátane dátumu a času vášho potvrdenie, sa realizuje v režime článku. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie, tj. na základe oprávnených záujmov Správca na preukázanie vašej registrácie. Slúži nám teda výhradne k vybaveniu vašich požiadaviek a objasnenie prípadného zneužitia vašich osobných údajov. Akonáhle vašu žiadosť dokončíme, údaje už nebudú pre spomínané účely nevyhnutné, a preto budú v súlade s príslušnými retenčnými dobami zmazané. Rovnako tak sa môžete kedykoľvek odhlásiť zo zasielania newsletteru alebo obchodných oznámení, a to kliknutím na odkaz uvedený v závere každého e-mailu. Spracovávané údaje zásadne neposkytujeme žiadnym tretím stranám. V prípade newslettera však používame na hodnotenie správania užívateľov Web beacon (tzv. Sledovacie pixel) - zaznamenávame, keď si newsletter prečítate a na ktoré odkazy v ňom kliknete. Z toho následne odvodzujeme vaše osobné záujmy. Získané údaje prepájame s správaním užívateľov na Stránke s cieľom optimalizovať a zatraktívniť našu ponuku a prispôsobiť newsletter vašim preferenciám.

Na Stránke ďalej využívame nasledujúce technológie:
- Bing Ads, službu Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Spojené štáty americké (ďalej len "Microsoft") -https://privacy.microsoft.com/... / privacystatement; - DoubleClick, službu Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (ďalej len "Google") -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https: / /policies.google.com/privacy?hl=cs; - Facebook Beacon, službu Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len "Facebook - Írsko") -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt0000000GnywAAC&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/... ,https://www.facebook.com/about...; - Facebook Connect, službu Facebook Inc., 1601 S California Ave., Palo Alto, Kalifornia 94304, Spojené štáty americké (ďalej len "Facebook") -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt0000000GnywAAC&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://www.facebook.com/about...; - Facebook Custom Audiences, službu Facebook - https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt0000000GnywAAC&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://www.facebook.com/about...; - Facebook Customer Chat, službu Facebook Írsko -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt0000000GnywAAC&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://www.facebook.com/about...; - Facebook Impressions, službu Facebook Írsko - https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt0000000GnywAAC&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://www.facebook.com/about...; - Facebook Pixel, službu Facebook -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt0000000GnywAAC&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...; https://www.facebook.com/about...; - Facebook Social Graph, službu Facebook Írsko -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt0000000GnywAAC&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://www.facebook.com/about...; - Facebook Social Plugins, službu Facebook Írsko -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt0000000GnywAAC&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://www.facebook.com/about...; - Google Ads Measurement, službu Google -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://policies.google.com/?h...; - Google AdSense, službu Google - https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://policies.google.com/?h...; - Google AdSense Asynchronous, službu Google -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://policies.google.com/?h...; - Google AdWords, službu Google -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://policies.google.com/pr..., - Google AJAX Search API, službu Google -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://policies.google.com/?h...; - Google Analytics, službu Google -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://policies.google.com/pr...; - Google Custom Search, službu Google -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/..., https://policies.google.com/?h...; - Google Dynamic Remarketing, službu Google -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://policies.google.com/pr...; - Google IMA, službu Google -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/..., https://policies.google.com/?h...; - Google+ Platform, službu Google -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://policies.google.com/?h...; - Google Publisher Tags, službu Google -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://policies.google.com/?h...; - Google Tag Manager, službu Google -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://policies.google.com/pr...; - Google Translate, službu Google -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://policies.google.com/?h...; - Google Web Fonts, službu Google -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://policies.google.com/pr...;- Hubspot, službu Hubspot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, Spojené štáty americké - https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt0000000TN8pAAG&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https: //legal.hubspot .com / privacy-policy; - Instagram, sociálne plug-in spoločnosti Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, Spojené štáty americké (ďalej len "Instagram") -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt0000000GnywAAC&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/..., https : //help.instagram.com/155833707900388; - LinkedIn Ads, službu spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko (ďalej len "LinkedIn") - https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt0000000L0UZAA0&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https: // www.linkedin.com/legal/privacy-policy; - LinkedIn Analytics, službu LinkedIn -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt0000000L0UZAA0&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://www.linkedin.com/legal...; - LinkedIn Marketing Solutions, službu LinkedIn - https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt0000000L0UZAA0&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://www.linkedin.com/legal...; - LinkedIn Widgets, službu LinkedIn -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt0000000L0UZAA0&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://www.linkedin.com/legal...; - Mailchimp, servis spoločnosti The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NIE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 Spojené štáty americké (ďalej len "Mailchimp") -https://www.privacyshield.gov/... = a2zt0000000TO6hAAG & status = Active,https://mailchimp.com/legal/pr...; - Mapy Google, službu Google -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://policies.google.com/pr...; - Matelso Call Tracking, službu matelso GmbH, Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart, Nemecko - https://www.matelso.de/datensc...; - Pingdom, službu spoločnosti Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, Vasteras, 72213, Švédsko - https://www.solarwinds.com/leg...; - Proven Expert, službu spoločnosti Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlin, Nemecko - https://www.provenexpert.com/d...; - reCAPTCHA, službu Google -https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/...,https://policies.google.com/?h..., - Salesviewer, službu spoločnosti Salesviewer GmbH, Nikolaistrasse 2, 44866 Bochum, Nemecko - https://www.salesviewer.com/da...; - Twitter Adds, službu spoločnosti Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko (ďalej len "Twitter") -https://www.privacyshield.gov/...=a2zt0000000TORzAAO&status=Active,https://twitter.com/en/privacy; - Twitter Analytics, službu Twitter -https://www.privacyshield.gov/...=a2zt0000000TORzAAO&status=Active,https://twitter.com/en/privacy; - Twitter Button, službu Twitter -https://www.privacyshield.gov/...=a2zt0000000TORzAAO&status=Active,https://twitter.com/en/privacy; - Twitter Conversion Tracking, službu Twitter -https://www.privacyshield.gov/...=a2zt0000000TORzAAO&status=Active,https://twitter.com/en/privacy; - Twitter Syndication, službu Twitter -https://www.privacyshield.gov/...=a2zt0000000TORzAAO&status=Active,https://twitter.com/en/privacy; - Vimeo, sociálne plug-in spoločnosti Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Spojené štáty americké (ďalej len "Vimeo") - https://vimeo.com/privacy; - XING, službu ING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko -https://privacy.xing.com/de/da...; - YouTube, sociálne plug-in Google - https:="" www.privacyshield.gov="" ...<="" a>="a2zt000000001L5AAI&status=Active"">https://www.privacyshield.gov/..., https://policies.google.com/privacy?hl=cs

5. Správa a deaktivácia cookies

Využívanie súborov cookies môžete spravovať či deaktivovať v rámci nastavenia vášho webového prehliadača. Upozorňujeme však, že deaktivácia cookies môže viesť k obmedzeniu funkčnosti Stránky, prípadne spôsobiť úplnú nefunkčnosť niektorých jej častí. Na týchto odkazoch získate bližšie informácie o tom, ako spravovať nastavenie cookies či ako deaktivovať cookies v najčastejšie používaných webových prehliadačoch:
• Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl = sk;
• Firefox:
https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies;
• Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
• Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ.
• Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/cs-CZ/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

6. Ochrana osobných údajov

Vzhľadom na to, že údaje zozbierané prostredníctvom súborov cookies sú v určitých prípadoch považované za vaše osobné údaje, zoznámte sa, prosím, tiež s našim Informačným memorandom o spracovaní osobných údajov.

7. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Užívateľ má čoby dotknutá osoba právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich aktualizáciu, doplnenie, opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovanie, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením, poprípade právo obrátiť sa na súd; tieto práva možno u Správca uplatniť bezplatne, a to doručením žiadosti na e-mailovú adresu pk@mynd.com alebo doručením písomnej žiadosti na adresu Rosinská 15C, 01008 Žilina.
Viac informácií možno nájsť v Informačnom memorande o spracovaní osobných údajov.